Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
Zdrowe biuro
Recepta na Zdrowe biuro Wydarzenia Mapa strony
Zdrowebiuro.pl
Wersja do druku
Hałas » Zaludnienie przestrzeni biurowej

Zaludnienie przestrzeni biurowej

 

“Zaludnienie” to jeden z mało używanych w architekturze i budownictwie wskaźników związanych z analizą techniczną obiektów budowlanych podczas prac projektowych oraz w trakcie użytkownika obiektu. W ocenie warunków akustycznych w obiekcie i w pomieszczeniu poziom zaludnienia jest jednym z ważniejszych wskaźników związanych z kreacją komfortu akustycznego. Człowiek jest jak źródło: mówi, porusza się, wykonuje czynności, które są zawsze mniej lub bardziej hałaśliwe. Jeżeli przyjmiemy, że każdy pracownik ma komputer, który hałasuje, to głośniej jest w pomieszczeniu gęściej zaludnionym niż w rzadziej. Każde 10 komputerów to wzrost o 1-5 dB poziomu tła akustycznego (zależnie od rodzaju urządzeń i ich lokalizacji na stanowisku). W biurze na jednego pracownika przypada kilka metrów kwadratowych i odległości między stanowiskami są zależne od liczby pracowników. W całokształcie zaludnienie powoduje większy wzajemny wpływ hałasu z jednego stanowiska pracy na komfort akustyczny na sąsiednim stanowisku.

 

Poziom zaludnienia: Ilość powierzchni przypadającej na osobę : W ocenie ilości powierzchni uwzględnia się również takie powierzchnie wspólne dla wszystkich osób jak korytarze wewnętrzne, firmowa stołówka, sala konferencyjna, szatnia itp. We wskaźniku powierzchni przypadającej na pracownika biura nie uwzględnia się powierzchni wspólnej budynku biurowego wykorzystywanej przez wielu najemców. Z tego powodu rozpatrywanie zaludnienia w obiektach biurowych należy przeprowadzić trzypłaszczyznowo. Kolejne poziomy określa przede wszystkim dostępność powierzchni oraz prawdopodobieństwo zmian w liczbie osób, jaka może nastąpić np. w czasie jednego roku funkcjonowania obiektu.

 

Poziom zaludnienia w przypadku obiektów biurowych rozpatrywany jest na trzech płaszczyznach :

  • poziom zaludnienia budynku biurowego,

  • poziom zaludnienia biura,

  • poziom zaludnienia pomieszczenia biurowego.

 

Poziom zaludnienia budynku biurowego : Ilość powierzchni użytkowej budynku biurowego przypadającej na jedną osobę (jedno stanowisko pracy) pracującą w budynku to poziom zaludnienia budynku biurowego. Do osób pracujących zalicza się zarówno osoby z obsługi obiektu, jak i pracujące na stanowiskach pracy stworzonych w powierzchniach najmowanych. W budynkach biurowych, w których przewiduje się dużą liczbę klientów przybywających dla załatwienia swojej sprawy, powinna być również uwzględniania liczba gości. Uwzględnianie gości związane jest z bezpieczeństwem i najczęściej występuje w budynkach administracji i sądownictwa. Poziom zaludnienia budynku biurowego ulega zmianie głównie ze względu na okresowość pracy. Liczba gości i osób pracujących w budynku zależy od pory dnia, roku lub takich wydarzeń jak zbliżanie się terminu zmiany dowodu osobistego.

 

Poziom zaludnienia biura : Ilość powierzchni całkowitej biura przypadającej na jednego pracownika określa poziom zaludnienia biura. W powierzchni całkowitej uwzględnione są ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia socjalne. W jednym budynku biurowym może występować kilka biur o różnym poziomie zaludnienia. Zaludnienie biura wynika ze specyfiki pracy oraz z analizy ekonomicznej wpływu kosztów najmu lub posiadania powierzchni biurowej na wyniki pracy. Tylko w szczególnych przypadkach można rozdzielać zaludnienie biura na dwie części i podawać dwie wartości. Taką sytuacją są biura z kilkoma pomieszczeniami centrum telefonicznego, gdzie dysproporcja między liczbą pracowników w częściach biura jest bardzo duża.

 

Poziom zaludnienia pomieszczenia biurowego : Ilość powierzchni całkowitej w jednym pomieszczeniu (przestrzeń wydzielona przegrodami stałymi) biurowym przypadającej na jednego pracownika pracującego na stałe to poziom zaludnienia pomieszczenia biurowego. Jako praca stała rozumiana jest również praca pracowników okresowo pojawiających się w biurze np. handlowców, dla których wydzielone jest stanowisko służące kilku handlowcom. W powierzchni tej uwzględnione są ciągi komunikacyjne między stanowiskami, powierzchnia zajęta meblami oraz powierzchnie wspólne np. miejsce kserokopiarki użytkowanej przez wszystkich pracowników w pomieszczeniu. Pamiętać należy, że zgodnie z kodeksem pracy powierzchnia nie zajęta przez meble i inne wyposażenie w pomieszczeniu biurowym to min 2 m2 przypadające na jednego pracownika.

 

Zaludnienie budynku biurowego

Zaludnienie budynku biurowego, czyli ilość jego powierzchni użytkowej przypadającej na jedną osobę w nim pracującą, należy rozpatrywać w dwóch kategoriach: zaludnienia stałego i zmiennego. Kategorie te wynikają ze zmienności czasowej liczby osób przebywających w obiekcie. Zmienność ta ma charakterystykę okresową i wynika np. z pory dnia, roku, czy obowiązków z imperatywem terminu wykonalności.

 

Poziom stałego zaludnienia budynku biurowego : Poziom stałego zaludnienia budynku biurowego tworzy liczba osób w sposób stały przebywających w budynku biurowym wynikająca z wykonywanych czynności obsługi obiektu oraz zlokalizowania w obiekcie stanowisk pracy. Osoby związane z obsługą to pracownicy administracji, obsługi technicznej oraz ochrony obiektu. Dodatkowo do zaludnienia stałego zalicza się osoby związane z usługami w obiekcie biurowym. Są to osoby, jakie pracują w kuchni restauracji, czy sklepiku w budynku. Największy udział w stałym zaludnieniu ma liczba stanowisk pracy niezwiązanych z obsługą budynku biurowego. Przy analizie zaludnienia budynku biurowego można przyjąć, że jedno stanowisko pracy to jedna osoba. Liczba pracowników w budynku jest zazwyczaj mniejsza od liczby stanowisk pracy. Nawet w biurach, gdzie są stanowiska dzierżawione, liczba osób w budynku nie przekracza znacząco liczby stanowisk.

 

Poziom zmiennego zaludnienia budynku biurowego : W liczbę osób przebywających w budynku wchodzi też liczba gości. Gościem jest osoba niepracująca na stałe w budynku, która pojawia się dla realizacji swoich, zazwyczaj jednorazowych, celów.

 
Goście obiektu to:

lklienci firm wynajmujących powierzchnię biurową,

lgoście administratora – usługodawcy - potencjalni najemcy,

lklienci i ich goście wynajmujący przestrzenie konferencyjne,

lzespoły obsługi zewnętrznej przywoływane do usunięcia usterek,

ldostawcy towarów do obiektu i dla najemców,

lprzypadkowi goście z ulicy,

lturyści zwiedzający np. taras widokowy na ostatnim piętrze,

lgoście ogólnodostępnej części gastronomicznej,

lklienci sklepików w części ogólnodostępnej,

lokazjonalnie pojawiające się rodziny pracowników.

 

Zaludnienie biura

Ilość powierzchni biura jako zespołu pomieszczeń służących pracownikom biurowym pracującym na stałe w biurze przypadająca na jedną osobę oznacza poziom zaludnienia biura. We wskaźniku nie uwzględnia się powierzchni wspólnej budynku biurowego wykorzystywanej przez wielu najemców, co związane jest z oddzieleniem powierzchni zaludnienia biura od powierzchni zaludnienia całego budynku biurowego. Zwiększenie powierzchni przypadającej na jednego pracownika pozwala na uzyskanie większego komfortu akustycznego.

 

Tabela: Powierzchnia biura przypadająca na pracownika w budynkach biurowych a subiektywna ocena jakości pomieszczenia.

Lp.

Klasyfikacja biura

Powierzchnia biura przypadająca na pracownika

[m2]
1
Komfortowe
min 32
2
Zadowalające
31 – 26
3
Poprawne

 26 – 19

4
 Problematyczne
poniżej 18
 

Powyższe wskaźniki są prawdziwe w przypadku biur, w których nie ma większych dysproporcji pomiędzy wielkościami pomieszczeń a liczbą osób w nich pracujących. Biuro z dużą liczbą gabinetów stanowiących ponad 35 % pomieszczeń może mieć zachwiany obraz zaludnienia całości biura.

Poziom zaludnienia pomieszczenia biurowego

W ocenie ilości powierzchni pomieszczenia biurowego uwzględnia się również takie powierzchnie wspólne jak przejścia między stanowiskami, wydzielone w pomieszczeniu miejsca rozmów, punkty telefoniczne oraz punkty np. lokalizacji urządzeń kopiujących. Warunkiem zakwalifikowania powierzchni jest to, iż korzystający z niej nie ma konieczności przechodzenia do innego pomieszczenia.

 

Tabela: Powierzchnia przypadająca na pracownika w pomieszczeniu biurowym.

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

biurowego

Powierzchnia przypadająca na pracownika

[m2]
1
Pomieszczenie indywidualne
min 20,0
2
Pomieszczenia typu kombi
10,2 – 18,6
3
Pomieszczenie grupowe

 8,4 – 12,4

4
Pomieszczenie wielkoprzestrzenne
nie mniej niż 5,8
 

Wielkość powierzchni przypadającej na jednego pracownika zależy od pozycji w firmie osoby pracującej w tym pomieszczeniu. Osoby z kadry kierowniczej mają indywidualne pomieszczenia o wskaźniku wyższym niż ich podwładni. Osoby z najwyższego szczebla kierownictwa pracują w gabinetach o wskaźniku 50 – 120 m2 na jedną osobę.

 

Przeprowadzenie analizy zaludnienia zarówno budynków biurowych jak i biur jest wskazane ze względu na ekonomię jak i bezpieczeństwo. Biura o nadmiernym zaludnieniu mają niski komfort akustyczny. W budynkach biurowych, gdzie nie brano pod uwagę zaludnienia budynku dla działania dźwiękowych systemów ostrzegawczych, brak oceny wpływu hałasu ludzi przebywających w obiekcie skutkować może nieskutecznością systemu bezpieczeństwa.

Jacek Danielewski

mgr inż. wibroakustyk

 

Artykuł został przygotowany z okazji
Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem
IX Edycja Polska 25 Kwietnia 2008
Temat wiodący: AKUSTYKA BIUR

www.cisza.akustyka.pl

  Zapraszamy do dyskusji na forum

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Martela
ErgoTest
Microsoft
Centrum medyczne ENEL-MED
Okulary Do Komputera
Instytut Medycyny Pracy
Archivolta
Radio PIN
Modern Office Manager
Facility Manager
Eurobuild Poland
Architektura Murator
Architektura & Biznes
NoweBiuro.pl
ARCHITEKTURA.INFO
MEBLE.pl
IIR.pl
Worksite
|  Wydarzenia  |  Misja  |  Przepisy prawne  |  Ergonomia  |  Zdrowie - Ile to kosztuje?  |  Porady i rozwiązania  |  Kontakt  |  Newsletter  |  Polityka Cookies  |  
design by VENTI